Bastun 27.9. järjestetyn Leijonan luolan sekä kilpailun julkistuksen tallennetta voi katsoa verkossa.

Bastu-haastekilpailu on Bastu-verkoston järjestämä avoin kilpailu, jossa haetaan  kuudennen aallon talouden tuotteiden ja palveluiden sekä niiden yhdistelmien kehittymistä tukevia ratkaisuja. Kilpailun tavoitteena on edistää talouden ja hyvinvoinnin kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen liikakäyttöön.

Bastu-verkosto on yrittäjälähtöinen ja kestävää yritystoimintaa edistämään pyrkivä toimija ja tilannekuvafoorumi. Bastun toiminnan rahoittajia ovat Turun kaupunki ja Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Sitra.

Bastu-ideakuulutus

Bastu avaa ideakuulutuksen uusista ratkaisuista, joiden tavoitteena on edistää kuudennen aallon konseptien ja käytännön sovellusten löytämistä ja markkinoille tuloa. Tulevaisuuden markkinoilla voittajia ovat älykkäät ratkaisut, joissa on otettu huomioon raaka-aineiden niukkuus ja ympäristönäkökohdat. Ideat voivat liittyä sekä tuotteisiin että palveluihin tai niiden yhdistelmiin.

Ehdotuksia vertaillessamme arvostamme rohkeita uusia avauksia, joissa yhdistetään eri sektoreiden osaamista. Arvostamme erityisesti ehdotuksia, joissa vahvistetaan Varsinais-Suomen elinkeinoelämän kärkialojen osaamisen uudistumista tuomalla verkostoon uusia kilpailukykyä lisääviä elementtejä. Keskeisiä arviointikriteerejä ovat ratkaisujen skaalautuvuus ja markkinapotentiaali sekä positiivinen tai mahdollisimman neutraali vaikutus ympäristön tilaan.

Ehdotusten takana voivat olla yksittäiset henkilöt tai organisaatiot. Koska haluamme saada uusia näkökulmia ja perinteisiä sektorirajoja ylittäviä ideoita, toivomme, että tiimissä on vähintään kaksi toimijaa, jotka edustavat eri sektoreita. Startupien ja pidempään toimineiden yritysten ehdotuksia tarkastellaan eri kriteerein.

Tiimin jättäessä ehdotuksensa Bastu-haastekilpailuun, pitää ehdotuksessa olla tiimin jäsenten nimet, taustaorganisaatiot (jos edustaa organisaatiota) ja sähköpostiosoitteet. Tiimi ilmoittaa myös kontaktihenkilön mahdollisia järjestäjän yhteydenottoja varten.

Idea esitetään dokumentissa, joka saa olla maksimissaan kolme sivua (A4). Siitä tulee käydä ilmi liiketoimintaidea, liiketoiminnan käynnistämiseen suunniteltu aikataulu sekä talousarvio. Ideakuvauksessa tulee esittää, minkälaista ulkopuolista apua liiketoiminnan käynnistäminen vaatii (esimerkiksi rahoitus, sopimusoikeudellinen apu, nettisivujen tekeminen, kirjanpito jne.).

Kilpailua koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen keijo.koskinen@utu.fi. Kysymykset tulee lähettää 17.11.2016 klo 16 mennessä.

Kilpailuideat toimitetaan 30.11.2016 klo 16.00 mennessä pdf-tiedostona Keijo Koskiselle osoitteeseen keijo.koskinen@utu.fi. Määräajan jälkeen jätettyjä ideoita ei huomioida. Idean perille saapuminen on osallistujan vastuulla.

Rahapalkinto

Paras idea palkitaan 15 000 euron rahapalkinnolla. Palkinto voidaan myös jakaa tuomariston harkinnan mukaan.

Tämän lisäksi palkittu tiimi ja tuomariston nimeämät neljä muuta ansioitunutta tiimiä saavat sparraustukea Bastu-verkoston asiantuntijoilta ja mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä näkyvyyttä.

Kohderyhmä

Toivomme ideoita yrityksiltä, julkisilta toimijoilta, opiskelijoilta, yhdistyksiltä, kuluttajilta – keneltä tahansa, jolla on mielessään älykkäitä kuudennen aallon ratkaisuja!

Aikataulu

  • 27.9.2016 kilpailu alkaa.
  • 30.11.2016 viimeinen ideoiden jättöpäivä.
  • 1.12.2016 alkaen tuomarityöskentely.
  • Tammikuu 2017 viiden parhaan pitchaus ja voittajatiimin julkistaminen.

Tuomaristo

Tuomaristo valitsee rahapalkinnon saavan tiimin. Kilpailuun lähetettävien ideakuvausten perusteella valitaan viisi casea esittelemään konseptinsa Bastu-työpajaan (hieman pitchausta pidempi aika), joille valittu raati esittää tarkentavia kysymyksiä ja valitsee tämän jälkeen voittajan ja mahdollisen kehityskelpoisen konseptin (jos palkinto jaetaan). Sekä rahapalkinnolla palkittu että muut tiimit julkaistaan palkintojenjakotilaisuudessa. Järjestäjä ilmoittaa palkintojenjakotilaisuudesta näillä kilpailun verkkosivuilla (www.utu.fi/bastu). Tuomaristolla on oikeus päättää rahapalkinnon jaosta toisin kuin säännöissä on mainittu tai jättää palkinto kokonaan jakamatta, mikäli se katsoo, ettei yksikään esitetyistä ideoista täytä kilpailulle asetettuja tavoitteita. Ideoita käsitellään tuomaristossa täysin luottamuksellisesti.

Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

Järjestäjällä on oikeus sulkea kilpailusta tiimi, mikäli tiimi tai sen jäsen rikkoo kilpailun sääntöjä tai Suomen lakia. Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse tiimin kontaktihenkilölle.

Järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailuun osallistuneiden tiimien sekä näiden jäsenten nimet ja kilpailuehdotukset sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan. Julkistaminen ei kuitenkaan voi tapahtua ennen kuin ideakilpailun tuomaristo on julkistanut kilpailussa palkittavat tiimit palkintojenjakotilaisuudessa. Julkistaminen tehdään yhteistyössä kunkin tiimin kanssa siten, että tiimit hyväksyvät julkistettavan materiaalin sisällön ja huolehtivat siitä, että materiaaliin ei sisälly liikeideoita tai liikesalaisuuksia, joita tiimi ei halua julkistaa. Järjestäjällä on oikeus sopia julkistamisen sisällöstä tiimin nimeämän kontaktihenkilön kanssa.

Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin säilyvät tekijöillä. Järjestäjä ei vastaa mistään immateriaalioikeudellisista tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä muista välillisistä tai välittömistä vahingoista osallistujille tai kolmansille osapuolille.

Järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä kilpailun aikana (esim. mahdolliset aikataulumuutokset). Muutokset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla. Kilpailijoiden velvollisuutena on seurata kilpailun verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi. Osallistujien henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan henkilötietolakia (22.4.1999/523).

Osallistujien oikeudet ja velvollisuudet

Kilpailuun osallistuvien tiimien jäsenet antavat suostumuksensa siihen, että henkilöiden henkilötietoja käsitellään järjestäjän toimesta (tiimin jäsenten nimet, taustaorganisaatio, jos edustaa organisaatiota ja sähköpostiosoite). Tiimien jäsenet hyväksyvät sen, että järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun osallistuneiden tiimien sekä näiden jäsenten nimet ja kilpailuehdotukset verkkosivuillaan sekä muussa toiminnassaan.

Tiimien jäsenet ovat vastuussa järjestäjälle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tiimien jäsenet ovat vastuussa siitä, että tiimin toimittama kilpailuehdotus ei riko kolmannen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Immateriaalioikeudet kilpailuehdotuksiin jäävät tekijöille. Mikäli järjestäjää kohtaan esitetään kilpailuehdotuksen immateriaalioikeuksiin liittyviä vaatimuksia, tekijät ovat velvollisia vastaamaan vaatimuksiin omalla kustannuksellaan.

Palkittujen tiimien velvollisuutena on selvittää palkintoon liittyvä verovelvollisuutensa. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta selvittää tiimien jäsenten verotuksellista asemaa, eikä maksaa säännöissä mainitun palkkion lisäksi enää mitään muita maksuja.

bastukisa-logot

 

Mainokset